Metal World - Българският метъл портал Гласувайте за сайта в BG Top

Здравейте ( Вход | Регистрация )

 Forum Rules ПРАВИЛА - прочетете преди да пишете!
10 страници V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Основи на българския правопис
lodborg
коментар Apr 18 2007, 11:26 AM
Коментар #31


I, Voyager
*********

Група: Модератори
Коментари: 7649
Регистриран: 24-September 06
Град: Карлсруе, София... където и да е
Потребител N: 1587Членуване, пълен и кратък член

В българския език няма падежи, поне не и в чиста форма, но все пак съществува правило за членуването на думи от мъжки род. За какво става въпрос? Когато извършителят на дадено действие е точно определен, това се обозначава с членуването на думата - приятеля/приятелят е членувано за думата приятел, кракът/крака - за думата крак, часовникът/часовника - за часовник и т.н. Как да употребяваме правилно обаче двете форми? Правилото е едно единствено и е съвсем просто. Единствено подлогът в едно изречение се членува с пълен член. А подлог е съществителното, което извършва действието от граматична гледна точка, сиреч съществителното, за което се отнася глаголът в изречението. Пример:

Мъжът погледна към магазина. (Глаголът е "погледна" и съществителното, за което се отнася този глагол е мъжът. Магазинът не прави нищо, той е просто субект. Мъжът, върши същинското действие - гледа).
Човекът пише с молива на Иван. (Отново, моливът е просто уред на действието. Същинският извършител е човекът.)

Това правило важи дори и при страдателен залог:

Мъжът беше видян от председателя на комитета. (Макар че практически председателят извършва някакво действие, важен е глаголът в изречението. В случая глаголът е "беше" и този, който "беше" видян е мъжът, а не председателят. Затова мъжът е подлог и се членува пълно.)

Извършителят на действието винаги е в пълен член. Всички останали съществителни са в кратка членна форма. Съществителни след предлог (на, под, в, с, за, зад, около, поради...) никога не са подлози.

=====================================

Ако това правило ви се струва прекалено сложно за разбиране и употреба, съществува и малко по-очевиден начин за определяне на подлога. Ако думата може да се замени с местоимението "той" без да се промени смисъла, то това е подлогът. Ако думата може да се замени само с "него" - това не е подлогът. Пример:

Мъжът погледна към магазина. -----> Той погледна към него. -----> Мъжът е подлог.
Човекът пише с молива на Иван. -----> Той пише с него. ------> Човекът е подлог.

=====================================

Единствено при употребата на глагола "съм" в изречението се получават два подлога. Пример: "Съпругът на Мария е убиецът."

При сложни изречения може да има различни подлози в главното и подчиненото изречение. Всеки един от подлозите се членува с пълната форма. Пример:

Мъжът, който председателят видя снощи, днес ограби магазина. -----> Това е сложно изречение, съставено от главното "Мъжът ограби днес магазина" с подлог "мъжът" и подчиненото "председателят (го) видя снощи" с подлог "председателят". И двата подлога са в пълен член.

=====================================

Апозиция:

Какво е апозиция? Това са фрази, често безглаголни, които служат единствено за пълно обрисуване или охарактеризиране на съществително в изречение. Обикновено апозицията може да се премахне напълно, без това да доведе до обезсмисляне на изречението. Пример:

Александър Велики, завоевателят на Персия, е главният герой във филма.
Отидохме на кино с моята приятелка Мария.
Учениците се подиграват на г-н Иванов, директора.

Апозицията винаги се членува по начина, по който е членувано съществителното, което апозицията пояснява. Пример:

Александър Велики
, завоевателят на Персия, е главният герой във филма. ------> Изречението е "Александър Велики е главният герой във филма", а апозицията "завоевател на Персия", пояснява подлога Александър Велики. Затова и самата апозиция е в пълен член.
Учениците се подиграват на г-н Иванов, директора. -------> Изречението е "Учениците се подиграват на г-н Иванов", а апозицията "директор" се отнася към "г-н Иванов", който не е подлог. Затова "директор" е в кратка членна форма.


--------------------

------------------------------------------------------

Abra macabra, baby!
------------
Why is the rum gone?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mort
коментар Apr 18 2007, 11:27 AM
Коментар #32


Witcher
*******

Група: Metal World Conclave
Коментари: 4075
Регистриран: 8-October 03
Град: Sofia
Потребител N: 296Българската граматика и малко трикове накратко
В помощ на всички които обичат българския език и желаят да пишат в тези форуми.

Употреба на главни букви

Главни букви се пишат в следните случаи:

1. В началото на изречението и при започване на пряка реч след двоеточие /или след тире/.

2. В собствени имена:

• в имена на лица, в презимена и в прякори.

• в имена на географски обекти като държави, селища, местности, морета, езера, реки, планини, улици.

• в думите Изток, Запад, Север, Юг, когато са употребени в смисъл на земи, страни, народи.

• в имена на небесни тела като астрономически понятия.

• в названия на учреждения, дружества, институти, книги, фирми.

Забележки:

o Когато наименованието е сложно, с главна буква в горните случаи /т. 2 и 5/ се пише само първата дума: Стара планина, Българска академия на науките, Велико народно събрание.

o Ако втората част е собствено име, и двете думи се пишат с главни букви: Стара Загора, Горна Оряховица, Луда Яна, Долни Дъбник.

o Ако съставното име съдържа прилагателно северен, източен и пр., и двете части се пишат с главна буква: Северна Европа.

• с главна буква могат да се пишат важни за нас исторически събития или пък събития със световно историческо значение: Възраждането, Априлското въстание, Реформацията.

Забележка:

o Имената на месеците, дните на седмицата, народностите, езиците, вероизповеданията се пишат с малка буква: славянин, български език, християнин.

• титли, звания, служби и чинове в писмени молби, доклади, рапорти и т. н. се пишат с главна буква при обръщение и отправяне (адресиране): господин Министър на отбраната, господин Директор.

3. В прилагателни, образувани от собствени имена, главна буква се пише в следните случаи:

• в притежателни прилагателни, образувани от имена на лица и животни: Нютонов закон, Шекспирова драма, Ботеви тържества.

• относителни прилагателни на –ски /-шки/, обраузвани от географски имена, се пишат с главна буква, когато са употребени в смисъл на собствени имена: Софийска област, Дунавска равнина, Охридско езеро, Тракийска низина, но тракийско вино, френска поезия, китайска коприна.

4. С главна буква се пишат местоимения, употребени в учтива форма: Вие, Ви, Вас, Ваш.

Пренасяне на срички

Едносрични думи не се пренасят. При пренасяне на част от думи на нов ред се отделят само цели срички. В някои случаи – при събиране на повече съгласни заедно, границата на сричката не е винаги на практика достатъчно ясна - затова се допуска в такива случаи известна свобода.

Пренасянето става по следните практически правила:

1. Една съгласна между две гласни се пренася винаги с втората гласна: зи-ма, дне-вен, ра-йон.

2. От група съгласни между две гласни се пренася поне една съгласна с втората гласна: рав-нина и ра-внина, друже-ство и дружест-во.

3. Съгласната й, ако стои пред друга съгласна, остава винаги на първия ред: край-на, софий-ски.

4. Двойни съгласни се разделят винаги: есен-но, времен-но.

5. Сама гласна в края на думата не се пренася на нов ред: уме-ние, а не умени-е.

6. Представките не се разделят, а остават цели на първия ред: над-мощие
/не на-дмощие/, по-хвала /не пох-вала/.

Правила за писане на препинателни знаци

1. След препинателните знаци точка, запетая, удивителна, въпросителна, двоеточие, точка и запетая, се оставя интервал, а преди тях - не! Пишат се плътно до предната дума.

2. Пред начални и след крайни кавички и скоби се оставя интервал.

3. “Тирето” се обгражда с интервал, когато е употребено вместо пропусната дума, двойно изразяване на подлог, когато огражда вмъкнати изрази, или отделя независими едно от друго изречения, а също и при пряка реч

4. “Тирето” се пише без интервал при писане на сложни /съставни/ думи /например физико-математически/ и при степенуване /например: по-голям, най-голям/.

5. Преди “тире” за пренасяне не се оставя интервал.
6. Многоточие се пише с три последователни точки, като след последната се оставя интервал.

Препинателни знаци:

1. Точка

• Точка се пише в края на изявителни или спокойно изказани повелителни изречения, например : Кажи си името. Не бързай толкова.

• След заглавия и имена на автори, когато стоят на отделен ред, не се пише точка.

• За дати е възприето следното означение: 8. II. 1994 г. - с точка след деня и месеца за отделяне на цифрите, но 8 февруари 1994 г. – без точка. След цифри, които означават година, страница, параграф и подобни, не се пише точка: 1994 г., 226 стр., § 15 и др.

• Точка се поставя като условен граничен знак след съкращения, при които е изпуснат края на думата: напр. = например, ед. ч. = единствено число и мн. др. – много други.

2. Въпросителна

• Въпросителна се пише в края на въпросителни изречения, например: Какво е това? Сън? Истина? Кошмар? – Какво им струва, ако дадат един франк на един българин за книгата му?

• След подчинено въпросително изречение /косвен въпрос/ не се пише въпросителна, ако главното изречение не е въпросително, например: Първата ми дума беше да попитам имам ли известие от брата си.

• В заглавия обикновено не се пише въпросителна /”За какво се борим”/. Когато обаче заглавието представлява въпрос, обърнат за по-силно въздействие към читателите, въпросителна се пише /”За какво се борим?”/.

3. Удивителна

• Удивителна се пише в края на възклицателни или енергично изказани повелителни изречения, например: Колко е хубаво! Кажи си името! Не бързай толкова!

• Също и след обръщения и междуметия, които изразяват силни чувства: Браво! – Братя мили!

4. Запетая

• В рамките на простото изречение запетая се употребява:
- За отделяне на еднородни части помежду им.

o При изреждане.

Забележка:

Не се пише запетая при еднократно употребен съюз и, или.

o При противопоставяне на еднородни части, свързани със съюзи: а, но, обаче, пък, ама, ами, ала, например: Ицо е дебел, но бърз футболист. Срещата е днес, а не утре.

o При изреждане на еднородни части в повторителни съюзи – и, или – или, нито – нито, ту – ту и пр., се пише запетая пред всяко ново повтаряне на дадения съюз /но не и в самото начало/, например: Той не изпитваше ни страх, ни болка, ни срам.

o При еднородни части, свързани със съюзи както - така и
колкото – толкова, се пише запетая само пред втория съюз, например: Колкото по-бързо, толкова по-добре.

o За отделяне на повтарящи се думи помежду им.
- За отделяне на вметнати /в най-общ смисъл/ думи и изрази като обръщения, междуметия, вметнати пояснения.

o Обръщения и междуметия: Благодаря ви, братя мили, за честта. – Братя мили, благодаря ви за честта. – Благодаря ви за честта, братя мили.

o Вметнати изрази /предимно глаголни/ като: разбира се, да кажем, надявам се, мисля, изглежда, струва ми се, тъй да се каже, напротив, обратно, от една страта, например: Ти, разбира се, няма да допуснеш това. – Това, мисля, е достатъчно.

Забележка:

Не се отделят със запетая от другите части на изречението думи като обаче, наистина, може би, следователно, по такъв начин, като че ли, сякаш, навярно, вероятно, очевидно в случаи като следнитте: Той обаче не изпълни обещанието си. – Ти например какво ще кажеш? Ако такива думи стоят в началото на отделно просто изречение, пред тях се пише запетая: Той искаше да дойде, обаче се разболя.
- За отделяне на особените части на изречението.

o а/ Обстоятелствени пояснения освен в случаите, когато са в началото на изреченаието, например: По дърветата, отрупани с цвят, бръмчат пчели. След няколко дни пак ще те потърся.

o Думи и изрази, пред които стоят съюзи както и, и то и други подобни / с ясно изпъкващ смисъл на обособени елементи в изречението/, се отделят със запетая не само в началото, но и в края, ако след тях продължава същото просто изречение: Градината, както и улицата, беше покрита с дебел слой космичен прах. Същият израз в следващото изречение няма вметнат характер и затова не се пише запетая след него: Градината, както и улицата бяха покрити с дебел слой космичен прах.

o Еднородни части, свързани с обяснителен съюз или, т. е., сиреч се обособяват, например: След два дена, т. е. в неделя, ще продължим.

Забележка:

Пред съюзите и, или се пише запетая, когато тя трябва да затвори някой вметнат или обособен израз.

- За отделяне на частиците да и не, употребени самостойно в изречението, например: Да, вярно е. Не, не е вярно.

• В рамките на сложното изречение запетаята се употребява за отделяне на влизащите в него прости изречения помежду им.

o Пред просто изречение, което започва без съюз, например: Който не работи, не трябва да яде.

o Пред просто изречение, което започва със съединителен или подчинителен съюз като но, а, обаче, ала, то, пък, ако, ето заощ, затова, че, или, понеже, защото, като че /ли/, сякаш и др.

Забележка:

В изречения, които съдържат повторителни съюзи и – и, или – или, ту – ту или др., запетая се пише в началото на всяко отделно просто изречение, например: Майка му, ту го галеше, ту го милваше, ту му пееше.

o Пред просто изречение, което започва с относително местоимение или наречие като който, какъвто, чийто, когото, където, колкото или др., например: Стигнахме на мястото, където щяхме да нощуваме.

Забележки:

o При сложни съюзи като само че, ето че, в случай че, макар да, при все че или др. запетаята се пише пред първата им съставна част, например: Планът е добър, само че трябва да го изпълним.

o Наречия тъй пред съюза че, както и др. могат да принадлежат към главното изречение; в такива случаи запетаята се пише след тях, например: Запомних го тъй, че никога няма да го забравя.

o Ако пред съюза, относителното местоимение или наречие стои друга дума или словосъчетание от същото просто изречение, запетаята се пише в началото на изречението, например: Стигнахме до една планина, в подножието на която течеше буйна река.

o Когато подчиненото изречение е вмъкнато между частите на главното, то се огражда от двете страни със запетая, например: Мисълта, че ще замине, го радваше.

Забележка:

Когато подчиненото изречение със съюз да пояснява съществителното име, не се отделя със запетая нито в началото, нито в края, например: Мисълта да замине веднага не го напускаше.

o Когато някой вметнат израз, ограден с тирета или скоби, разделя такива части на изречението, между които следва да се пише запетая, тя се поставя пред второто тире или след скобите.

• Не се пише запетая за отделяне на прости в рамките на сложни изречения в следните случаи:

o Пред съюза и, употребен еднократно.

Забележки:

o Пред съюза и може да се постави запетая в редки случаи, когато това е необходимо за по-ясно означаване на смисъла или се налага от интонацията, например: Оставете на мира хората, и те имат човешки права. – Идете там, и ще се уверите с очите си.

o Пред съюза и се пише запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено изречение, вметнати или обособени думи, например: Гостите бяха посрещнати от господин Янчулев, кмета на гр. София, и от представители на общините в града.

o Пред съюза и не се поставя запетая, когато той свързва съподчинени изречения, например: Свърших най-после работата, която ми беше възложена и за която мислех постоянно. – Разбрах, че вече съм свободен и мога да продължа работата си.

o Пред съюза да, употребен еднократно, например: Вън се зачу да свири хармоника.

Забележка:

o Съподчинени изречения, които започват със съюза да, се отделят помежду си със запетая, например: Искам да остана тук, да започна някаква работа, да припечеля някой лев.

o При повтаряне на съюза да в последователни, подчинени едно на друго изречения, не се пише запетая, например: Исках да го помоля да ми услужи.

o Пред съюза да се пише запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено изречение, вметнати или обособени думи, например: Премиерът се опитваше да убеди хората, недоволстващи от покачването на цените, да не купуват, но по-скоро да гладуват.

o При сложни съюзи за да, без да, преди да и др., запетая се пише пред предлога, например: Отиде си, без да каже нищо.

o Когато съюзът да не стои в началото на просто изречение, то не се отделя със запетая, например: Капитанът заповяда всички моряци да излязат на палубата.

o Пред непреки /косвени/ въпроси /подчинени въпросителни изречения/, например: Първата ми дума беше да попитам имам ли известие от родителите си. – Рамбо се чудеше отде се взе у нея тази сила.

Забележки:

o Допуска се употреба на запетая пред косвен въпрос, когато той стои след местоимението това или след съществително, например: Резултатът зависи от това, дали ще получим помощ навреме. – Смущаваше го въпросът, дали не се е издал с плахото си поведение.

o Когато косвеният въпрос стои в началото на сложното изречение, той се отделя със запетая от главното: Дали това беше вярно, той още не знаеше.

o Между два съюза, поставени един след друг като но ако, а когато, но тъй като, но щом, но който и пр. например: За това и не стоеше много вкъщи, а когато/не: ...вкъщи, а, когато/ беше там, поръчваше да казват, че го няма.

Забележка:

Не се пише запетая също и между съюз и следващо деепричастие или причастие, употребено като обособена част на изречението, например: Той искаше да изглежда сериозен, но спомняйки /не: ... сериозен, но, спомняйки си/ си за случилото се, отново избухна в смях.

o Пред относително местоимение и наречия и пред съюзи, когато пред тях стои уточняващо наречие като само, едва, чак, даже, тъкмо, именно и др. или отрицание не, например: Това може да разбере само който го е преживял. – Дойдох при тебе именно за да ти помогна. – Попитах не защото не знаех.

o Пред изрази като който и да е, колкото е възможно, когато и да било, кой знае и др. подобни, например: Нямаш право да обвиняваш когото и да било.

5. Точка и запетая

Точка и запетая се пише, за да се отделят по-ясно по-големи синтактични цялости в изреченията, вътре в които обикновено се среща запетая или друг отделителен знак. ова става главно в следните случаи:

• За отделяне на по-самостоятелни по смисъл части в състава на сложното изречение.

• За отделяне на успоредни по строеж и по смисъл части в сложни изречения, например: Канят ли те – яж; гонят ли те – беж.

6. Тире

Тирето е знак с по-свободна употреба. Обикновено се пише в следните случаи:

• На мястото на думи, които се подразбират, например: Честният получава похвала, а нечестният – гняв и наказание.

• Пред пряката реч на всяко отделно лице при диалог.

• След пряка реч /независимо дали в началото й има тире или кавички/, когато след нея следват пояснителни думи от автора. Ако след пояснителните думи продължава пак пряката реч, пише се след тях чертица за отделяне: - Исусе! – викаха прокажените – Смили се за нас!

• За отделяне на еднородни части на изречението от думи, които обобщават тяхното тяхното значение, например: Фирмта произвежда всички видове офис техника – факсове, телефонни апарати, пишещи машини, принтери, компютри и др.

7. Двоеточие

Двоеточие се пише в следните случаи:

• Пред думи и изрази, които означават изброяване или посочване, например: Кандидатите трябва да отговарят на две условия: да имат необходимата научна подготовка и да са работили по специалността минимум 5 години.

Забележка:

Трябва да се прави разлика между истинско изброяване и обикновено нареждане на еднородни части, пред които не се пише двоеточие, например: реките Вит, Искър, Осъм и Янтра се вливат в Дунав /не Реките: Вит,Искър .../.

Пред пряка реч след пояснителни думи, които я въвеждат, например:

Тя отвори устата си и каза с тънък писклив глас:
- Колко цветя! Колко цветя!
Малкият Найденчо посочи умолително витрината и каза “Искам!”

8. Кавички

Кавички се използват в следните случаи:

• За означаване на чужди думи, цитирани дословно като самостойна пряка реч или вмъкнати като отделни думи в речта на автора, например: Под “пари” ние разбираме “левове”, а американците “долари”.

Забележки:

o Когато кавичките се затварят в края на изречението, те обгръщат и съответния знак /точка, въпросителна или удивителна/, ако той се изисква от смисъла на оградените в кавичките думи. В противен случай крайният знак се поставя вън от кавичките, например: Малкият Найденчо посочи умолително витрината и каза “Искам!” – Малката Марийка се ококори срещу огледалото и се чудеше: “Коя ли е тази?” – Човекът взе парите и каза “Ще видим.” / но: Той наблегна на думата “пари”. – Какво разбира той под “пари”?/

o Когато се вмъкват вътре в пряката реч пояснителни думи на автора, те се отделят от двете страни с тире, без да се затварят и отново отварят пред тях и след тях кавичките. Ако между двете разделени части на пряката реч трябва да стои някакъв препинателен знак, той се поставя преди първото тире, ако е ? или !, ако е някой друг – слага се пред второто, например:

“Как къде? – отговори тя. – Ами у дома!” /не “Как къде – отговори тя? – Ами у дома”/
“Скрий се в гората – каза тя. – Като мръкне ще те намеря.”
“Как ще ме намери в тъмното? – вътрешно се питаше той.”
“Бабо – рече той, - ще те чакам да ми се обадиш.”

o Кавичките се употребяват обикновено и при имена на организации, институции, улици, заглавия и пр., например: кооперация “Напред”, ул. “Иван Вазов”.

Забележка:

При адресиране на писма може да се пишат и без кавички.

9. Скоби

• Скоби се употребяват за отделяне на вметнато пояснение от останалите части на изречението.

• Скобите имат по-голяма отделителна сила от запетаята и тирето, които също се употребяват при вметнати думи и изрази.

10. Многоточие

Многоточие /обикновено 3 точки/ се пише в следните случаи:

• В края на недовършен израз, например: Можеше да не бъде така, но ...

• При пауза в речта между частите на изречението или между отделните изречения, най-вече в поезията. Например: Аз може млад да загина... Но... стига ми тази награда, - да каже и пр.

Правила за писане на числа и номера

1. Числата, съдържащи пет и повече цифри, се пишат с интервал от един удар пред всяка група от три цифри с изключение в случаите, когато означават съответен номер.

2. В началото на изречението, числата се пишат с думи. По същият начин се пишат и в случаите, когато по смисъла на думата /фразата/ те не представляват точно число.

3. В редовен текст числата от едно до десет се пишат с думи, но ако означават мярка – с цифри.

4. В парични документи /разписки, фактури, приходен и разходен касов ордер/, договори и нотариални актове, числата се пишат с цифри и веднага след това – с думи, заградени в скоби.

5. Поредните цифри се употребяват и за означаване на номерация. В тези случаи цифрите могат да бъдат последвани от точка или затваряща скоба и от съединителна чертица, когато са членувани.

6. Римски цифри се употребяват при означаване на глави, столетия, раздели от нормативин актове и др. След тях не се пише точка.

7. При означаване на десетични дроби се употребява препинателния знак “точка” /без да се оставя интервал/.

8. Дробите – прости и смесени се пишат с помощта на голямото тире или чрез наклонената черта. В случаите, когато се използва наклонената черта, между цялата и дробната част се оставя интервал, за да се получи необходимото разграничаване.

9. При означаване на аритметични действия между числата и знаците за събиране, изваждане, деление, умножение и равенство не се оставя интервал, както и при употребата на скоби в периодични числа и математически изрази.

Съвети и хитринки

Учете се да пишете по десетопръстната система и по БДС. Това ще ви донесе много предимства:

• ще може да пишете бързо и на пишеща машина;

• няма да имате проблеми с разни кирилизиращи програми - новите версии на операционни системи имат вградена поддръжка на тази подредба;

• Подредбата БДС е една от малкото, създадена на базата на статистически натрупвания за честотата на използване на различните знаци, поради което, дори пишейки на десетопръстната система, вие реално използвате почти изключително само някои от пръстите. Дори най-разпространената подредба за английско-говорящите държави, дето и викат QWERTY, не е създадена на този принцип. Ако някой проявява интерес, мога да му разкажа как е възникнала QWERTY, нека ми пише....

• има и други, но да не ви отегчавам...

Не използвайте паузи за наместване и подравняване на текст по страницата. За тази работа хората са измислили табулатори или ако е нещо по-сложно, може да използвате таблица, на която не се виждат контурите.

Използвайте Autotext, който ви позволява само с няколко знака да вмъквате готови форматирани абзаци или често използвани текстове, картинки, подписи, специални символи и т.н. С негова помощ за секунди може да оформите бизнес-кореспондецията си или фирмена бланка.

За текстове, които не е желателно да се пренасят, а да се запазят в своята цялост на текущия или следващия ред, използвайте знаци, които не позволяват пренасяне - паузата и тирето в този случай се натискат съвместно с CTRL и SHIFT. Това ще ви спаси от неприятното пренасяне на годината в една дата на следващия ред и други такива.

Използвайте автоматичното номериране на страниците - в противен случай всяко разместване или преформатиране ще ви накара да си разгледате целия дълъг документи....;-§))))

За текстове или картинки, които се повтарят в началото или краят на всяка страница, използвайте Headers and Footers. Това ще икономиса поне 30% от времето.

Запазвайте на диска всички изготвени от вас документи, удобно класифицирани по папки на определено място. Така ще имате сламки за следващите, които ще изготвите от старите с минимално редактиране.

Никога не използвайте основната директория на C: или пък директориите където са инсталирани програмите за вашите документи. Това ще ги спаси при много от критичните ситуации и ще помогне на човека, който ви обслужва компютъра.

Архивирайте документите си редовно и без отлагане - програмите се възстановяват бързо, но документите, изготвени от вас се пишат наново.

Това са неща, които се сещам на първо време. Страницата е отворена за ваши съвети. Ето тук може да бъде следващият, написан от вас.

Таблица на най-често срещаните съкращения

в. = век ж. р. = женски род Сл. Хр. = След Христа
в. = вестник ср. р. =среден род пр. н. е. = преди нашата ера
вж. = виж заб. = забележка т. е. = тоест
вм = вместо и др. = и други п. п. =. после писано
г. = господин и мн. др. = и много други р. = река
год. = година и др. т. = и други такива с. = село
гр. = град напр. = например св. = свети
д-во = дружество проф. = професор сп. = списание
д-р = доктор и под. = и подобни срв. = сравни
ед. ч. = единствено число и пр. = и прочие стр. = страница
мн. ч.= множествено число и т. н. = и тъй нататък тел. = телефон
м. р. =мъжки род Пр. Хр. = преди Христа т. г. = тази година


--------------------
Място за реклама:

Go to the top of the page
 
+Quote Post
lodborg
коментар Apr 18 2007, 11:45 AM
Коментар #33


I, Voyager
*********

Група: Модератори
Коментари: 7649
Регистриран: 24-September 06
Град: Карлсруе, София... където и да е
Потребител N: 1587^Много полезна статийка.

Междувременно, в началото на първия пост (най, най-отгоре в темата) добавих и съдържание на всичките разгледани от мен теми. Целта на това е по-лесно търсене в темата. Ако някой го интересува нещо специално, просто щрака на желания линк. Приятно четене.


--------------------

------------------------------------------------------

Abra macabra, baby!
------------
Why is the rum gone?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ludspamer
коментар Apr 18 2007, 12:18 PM
Коментар #34


свиня
*******

Група: Потребители
Коментари: 3379
Регистриран: 10-April 07
Потребител N: 2010^^Точно е една запетайка е, сиурен съм.Естествено, сега го знам ама като ми свършат изпитите бързо ше го позабравя happy.gif
Тук иначе малко ми пречи това, че след запетайката се оставя празно място.От години пиша по форуми и винаги съм писал запетайки,ама сега нещо не мога да му свикна...


--------------------
A moment of remembrance of all the one who died.
These brave and loyal warriors with hearts so full of pride.
They´re gone but not forgotten, in our hearts they still live on.
For them we will keep up the fight until our war is won.

Sleep well our brothers - we will never forget
We promise you to carry on
Sleep well our brothers and rest in peace
Your sacrifies make us marching on......Go to the top of the page
 
+Quote Post
darga
коментар Apr 18 2007, 03:11 PM
Коментар #35


муза
***

Група: Потребители
Коментари: 449
Регистриран: 8-July 04
Град: Русе/София
Потребител N: 553Супер!Отдавна се нуждаем от такава тема happy.gif

Нещо мъничко и от мен ако не е споменато вече.. "-ейки,-айки,запетайки". Това все ми го повтаряха като кандидаствах едно време.И става:
Той бутна стола,кретайки до масата.
Той се спря,чудейки се какво забравя.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Svetyl
коментар Apr 18 2007, 04:16 PM
Коментар #36


Поетично бездушен
********

Група: Приятели
Коментари: 6129
Регистриран: 8-October 03
Град: Русе / Велико Търново
Потребител N: 295Супер... от metal-world тука стана на пишете правилно-world... продължавайте да се кефите на тая тема. Между другото И такава тема съм правил.
Нищо лично, lodborg, но за какво се имаш, за някакъв своеобразен безгрешно пишещ? Разбирам Istorik да го беше пуснал това ама...
За мен темата е ненужна, защото напълно ненужно част от форумците се изтъкват като по и най...


--------------------
Historia vitae magistra
Historiam nescire, hoc semper puerum esse.

Защото ние се нуждаем от последните 5000 години, за да можем да преживеем що-годе спокойно следващите сто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Warrior Of Ice
коментар Apr 18 2007, 04:18 PM
Коментар #37


Balance Guardian
**********

Група: Админ
Коментари: 28150
Регистриран: 12-January 03
Град: София
Потребител N: 3Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:16 PM) *
Нищо лично, lodborg, но за какво се имаш, за някакъв своеобразен безгрешно пишещ?

Човекът си го написа в първия пост, имай нужното уважение поне въведението му да прочетеш внимателно. Целта на темата НЕ Е някаква част от потребителите да се изтъкват като нещо повече от останалите. Идеята е на едно място да се съберат поднесени по достъпен начин правила за правопис, които да са полезни на пишещите тук.


--------------------
"Now, at last, the masks had fallen away. The strings of the puppets had become visible and the hands of the prime mover exposed. Most ironic of all was the last gift that Raziel had given me. More powerful than the sword that now held his soul, more accute even than the vision his sacrifice had accorded me - the first bitter taste of that terrible illusion: Hope."

Kain, LoK: Defiance
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Svetyl
коментар Apr 18 2007, 04:32 PM
Коментар #38


Поетично бездушен
********

Група: Приятели
Коментари: 6129
Регистриран: 8-October 03
Град: Русе / Велико Търново
Потребител N: 295^Е и? Това, че го е написал, не ме разубеждава. И сте сигурни, че 99% от потребителите няма да подминат тая тема с насмешка? Не ме разбирайте погрешно, не се заяждам, но да се мъчиш да образоваш в интернет форум, е обречено на неуспех още в зародиш. Тук не е форум на БАН (ако въобще има такива форуми).


--------------------
Historia vitae magistra
Historiam nescire, hoc semper puerum esse.

Защото ние се нуждаем от последните 5000 години, за да можем да преживеем що-годе спокойно следващите сто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Crafter
коментар Apr 18 2007, 04:34 PM
Коментар #39


:)
*******

Група: Потребители
Коментари: 4948
Регистриран: 4-July 03
Град: София
Потребител N: 188Поздравления за темата.

Няма ли да е по-добре всички важни неща да бъдат в първия пост?

И някой ще пише ли за "който" и "когото"?


--------------------
Come with me tonight
tell me how it feels to be alive
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Warrior Of Ice
коментар Apr 18 2007, 04:39 PM
Коментар #40


Balance Guardian
**********

Група: Админ
Коментари: 28150
Регистриран: 12-January 03
Град: София
Потребител N: 3Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:32 PM) *
Тук не е форум на БАН

Това не значи, че трябва да се пише неграмотно. Или?


--------------------
"Now, at last, the masks had fallen away. The strings of the puppets had become visible and the hands of the prime mover exposed. Most ironic of all was the last gift that Raziel had given me. More powerful than the sword that now held his soul, more accute even than the vision his sacrifice had accorded me - the first bitter taste of that terrible illusion: Hope."

Kain, LoK: Defiance
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SharondenAdel
коментар Apr 18 2007, 04:43 PM
Коментар #41


Метъл
*****

Група: Потребители
Коментари: 1015
Регистриран: 27-December 06
Потребител N: 1750Ще ни уморите бе хора с тази тема!
То, не че има нещо лошо ама .. huh.gif моля ви се не сме чаааак толкова тъпи hmm.gif


П.П. Добре, че сега ги уча тези неща по БЕЛ и ми все още ясно кое как да пиша (надявам се де)И само да добавя, ако случайно на някой му дойде и тук да напише за това как се пише частицата 'не' към думите - отделно или слято, защото съм забелязвала и такива грешки devil.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Svetyl
коментар Apr 18 2007, 04:45 PM
Коментар #42


Поетично бездушен
********

Група: Приятели
Коментари: 6129
Регистриран: 8-October 03
Град: Русе / Велико Търново
Потребител N: 295^^Това не значи и че трябва да се вманиачаваме на тая тема. Писнало ми е да гледам хора, които поправят други хора за това как се пишела дадена дума. Ами станете научни работници... Или още по хубаво, що (упс, извинявам се, защо) да няма по 1 ден бан за всяка правописна грешка, по 5 часа за пропусната запетая, както и разбира се по 3 за пропусната главна буква? А ако объркаш пълния и краткия член- до живот...
Оф топик:
От известно време насам наблюдавам, че в този форум се говори за всичко друго, но не и за музика. Сигурно ще ми извадите 980978070 контрааргументи (слято ли се пише?), но преди беше друго...


--------------------
Historia vitae magistra
Historiam nescire, hoc semper puerum esse.

Защото ние се нуждаем от последните 5000 години, за да можем да преживеем що-годе спокойно следващите сто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Crafter
коментар Apr 18 2007, 04:48 PM
Коментар #43


:)
*******

Група: Потребители
Коментари: 4948
Регистриран: 4-July 03
Град: София
Потребител N: 188Не знам за теб, но на мен неграмотното писане ми вади очите.
Разбира се, не става дума за някакво вманиачаване. На практика е съвсем нормално да се допускат малки грешки, но по-голямата част от тези правила са писани с някакъв смисъл. И е хубаво да се спазват.


--------------------
Come with me tonight
tell me how it feels to be alive
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Svetyl
коментар Apr 18 2007, 04:50 PM
Коментар #44


Поетично бездушен
********

Група: Приятели
Коментари: 6129
Регистриран: 8-October 03
Град: Русе / Велико Търново
Потребител N: 295Това е интернет, а не състезание по правопис. Пак питам, мислите, че с тази тема някой ще се ограмоти? Тоест, неправилен въпрос зададох, мислите че с тази тема повече от 2-3 човека ще се ограмотят?


--------------------
Historia vitae magistra
Historiam nescire, hoc semper puerum esse.

Защото ние се нуждаем от последните 5000 години, за да можем да преживеем що-годе спокойно следващите сто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lodborg
коментар Apr 18 2007, 04:53 PM
Коментар #45


I, Voyager
*********

Група: Модератори
Коментари: 7649
Регистриран: 24-September 06
Град: Карлсруе, София... където и да е
Потребител N: 1587Цитат(Sturmfuhrer @ Apr 18 2007, 04:34 PM) *
Няма ли да е по-добре всички важни неща да бъдат в първия пост?

И аз това си го мислех, но ще стане прекалено дълъг и ще е трудно за хората да се ориентират. Затова съм направил и съдържание, за да може да се търси по теми, които са интересни на хората. Съдържанието е най-отгоре на първия пост.


Цитат(SharondenAdel @ Apr 18 2007, 04:43 PM) *
Ще ни уморите бе хора с тази тема! То, не че има нещо лошо ама.. моля ви се не сме чаааак толкова тъпи

Моля ви се, не ме карайте да цитирам постове, за да покажа, че има точно чааааааак толкова смисъл от темата.


--------------------

------------------------------------------------------

Abra macabra, baby!
------------
Why is the rum gone?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Svetyl
коментар Apr 18 2007, 04:54 PM
Коментар #46


Поетично бездушен
********

Група: Приятели
Коментари: 6129
Регистриран: 8-October 03
Град: Русе / Велико Търново
Потребител N: 295Колко яко е, че lodborg дори не отговори на постовете ми smile.gif (извинете ме, не сложих точка след края на изречението)


--------------------
Historia vitae magistra
Historiam nescire, hoc semper puerum esse.

Защото ние се нуждаем от последните 5000 години, за да можем да преживеем що-годе спокойно следващите сто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SharondenAdel
коментар Apr 18 2007, 04:55 PM
Коментар #47


Метъл
*****

Група: Потребители
Коментари: 1015
Регистриран: 27-December 06
Потребител N: 1750Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:50 PM) *
Това е интернет, а не състезание по правопис.

Да, ама то всичко започва от интернет... започваш да свикваш да пишеш с грешки и после навсякъде започваш да си пишеш така!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lodborg
коментар Apr 18 2007, 04:57 PM
Коментар #48


I, Voyager
*********

Група: Модератори
Коментари: 7649
Регистриран: 24-September 06
Град: Карлсруе, София... където и да е
Потребител N: 1587Svetyl, ще отговоря на всеки един от постовете ти точно след секунди. Повярвай ми, на ВСЕКИ ЕДИН!


--------------------

------------------------------------------------------

Abra macabra, baby!
------------
Why is the rum gone?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Svetyl
коментар Apr 18 2007, 04:57 PM
Коментар #49


Поетично бездушен
********

Група: Приятели
Коментари: 6129
Регистриран: 8-October 03
Град: Русе / Велико Търново
Потребител N: 295^Ами да, права си. Но след като вече си почнал, нищо не може да се направи. Наистина не мога да схвана как човек пишещ с грешки в доста случаи НАРОЧНО, ще се реши да погледне една такава тема.


--------------------
Historia vitae magistra
Historiam nescire, hoc semper puerum esse.

Защото ние се нуждаем от последните 5000 години, за да можем да преживеем що-годе спокойно следващите сто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
scion_of_storm
коментар Apr 18 2007, 04:59 PM
Коментар #50


Рицар на върховен дом Сянка
**********

Група: Metal World Conclave
Коментари: 13162
Регистриран: 26-November 05
Град: София
Потребител N: 1041Светъл, друга работа в тази тема освен да се заяждаш имаш ли smile.gif? Хубаво, направена е, полезна е. Никой не ти е казал, че ще те нахрани някой ако не напишеш точка накрая, говори се за очеизвадни и изключително дразнещи грешки, човече. Зъщоту пувярваи ми трудну е дъ се чите кату не се пиши правилну и особену негръмотну!!!


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Svetyl
коментар Apr 18 2007, 05:01 PM
Коментар #51


Поетично бездушен
********

Група: Приятели
Коментари: 6129
Регистриран: 8-October 03
Град: Русе / Велико Търново
Потребител N: 295Не се заяждам, а провокирам. Нали има смисъл от тази тема, докажете ми го. Ако успеете, ще призная, че тази тема трябва да я има.
П.П. А кат ни ти съ читът такъви мненийъ, ни ги чити smile.gif


--------------------
Historia vitae magistra
Historiam nescire, hoc semper puerum esse.

Защото ние се нуждаем от последните 5000 години, за да можем да преживеем що-годе спокойно следващите сто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lodborg
коментар Apr 18 2007, 05:33 PM
Коментар #52


I, Voyager
*********

Група: Модератори
Коментари: 7649
Регистриран: 24-September 06
Град: Карлсруе, София... където и да е
Потребител N: 1587Следният пост е посветен изцяло на Svetyl с надеждата да ми прости, задето не му обърнах внимание.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 04:16 PM) *
Нищо лично, lodborg, но за какво се имаш, за някакъв своеобразен безгрешно пишещ? За мен темата е ненужна, защото напълно ненужно част от форумците се изтъкват като по и най...
Считам за обидно, че дори не си си направил труда да прочетеш ПЪРВИТЕ 5 РЕДА от началото на темата преди да се направиш на обиден, че повтарям някоя твоя тема. Предполагам, че точно затова се е развихрила тази бурна съпротива у теб срещу темата. Ето какво съм казал в тези първи 5 реда: споделил съм, че не винаги пиша правилно, с което не се гордея. Казал съм, че не искам да обидя никого, нито искам да се изтъкна. Освен това мислиш ли, че ще си направя труда да пиша постове по НЯКОЛКО ЧАСА, само за да се направя на "по и най"? Извинявай много, имам си и друга работа и бавното ми издигане в култ не е фикс-идея за мен.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 04:32 PM) *
И сте сигурни, че 99% от потребителите няма да подминат тая тема с насмешка?
За тези 99% изобщо не ми пука. Темата е за останалия 1%, който предполагам всъщност е далеч повече.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 04:32 PM) *
да се мъчиш да образоваш в интернет форум, е обречено на неуспех още в зародиш. Тук не е форум на БАН (ако въобще има такива форуми).
Какъв срам и позор за България, ако само учените от БАН пишеха правилно. Какво следва според теб? Нека в БАН пишат правилно, а лекарите, учителите, програмистите, икономистите и музикантите да бъркат елементарни правила и да не знаят кога да употребят местоимението "чий". Такава ли е България в твоите очи?

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 04:45 PM) *
да няма по 1 ден бан за всяка правописна грешка, по 5 часа за пропусната запетая, както и разбира се по 3 за пропусната главна буква? А ако объркаш пълния и краткия член- до живот...
Никого не съм насилвал да чете темата, банове за грешен правопис е нямало, няма и няма да има. Или за по-кратко - това, което си написал е пълна глупост.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 04:50 PM) *
Това е интернет, а не състезание по правопис.
Бих перефразирал казаното от теб по следния начин - това е интернет, а не състезание по правене на грешки. Какво като е интернет? Да не би тук да не трябва да се пише грамотно. Да не би тук да важат други правила за граматиката? Да не би тук да съществуват думи като "бройш" и "каде". ГАДИ МИ СЕ, когато гледам постовете на някои юзъри. Повярвай ми, ГАДИ МИ СЕ! Едно е да правиш грешка, защото бързаш, защото отговаряш афектирано от някой пост или защото ти се спи. Съвсем друго е да пишеш с едни и същи грешки откакто си се регистрирал във форума. Няма да споменавам имена, но трябва да препрочитам постовете на един юзър по 3-4 пъти за да разбера какво е написал!!! В повечето случаи става въпрос за постове от един ред, понякога от половин. Извинявай много, но елементарно е да напишеш съобщението си така че да не трябва половината форум след това да губи по 5 минути за да го разбере.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 04:32 PM) *
Не ме разбирайте погрешно, не се заяждам
Не се ли заяждаш? О, прости ми. Тогава сигурно грешно съм разбрал следните ти постове:
Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 04:54 PM) *
Колко яко е, че lodborg дори не отговори на постовете ми smile.gif (извинете ме, не сложих точка след края на изречението)
Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 04:45 PM) *
Или още по хубаво, що (упс, извинявам се, защо) да няма по 1 ден бан за всяка правописна грешка, по 5 часа за пропусната запетая, както и разбира се по 3 за пропусната главна буква? А ако объркаш пълния и краткия член- до живот...
Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:15 PM) *
Method. Мегаяк (така се пише нали?) траш!
Мда, прав си, изобщо не изглежда като заяждане. Моя грешка.

И в заключение, никой тук не задължава хората да пишат правилно. Ако искат обаче да не се излагат като пълни неграмотници, може да намерят нещо полезно в темата. Писнало ми е да гледам гаври с българския език. Обърнете внимание, че не изтъквам ничии грешки тук, не соча с пръст в лицето на хората, нито споменавам имена. Държа се достатъчно учтиво към всички, така че най-малкото, което мога да очаквам от всеки, е да ми спести грозните си нападки. Всеки един от горните постове ми е коствал предостатъчно време и усилия за да го съставя възможно най-сбит и разбираем, така че прости ми ако не бях отговорил на абсолютно ненужните ти постове по-рано. Мисля, че с настоящия си пост ти давам достатъчно основания да ми простиш, че те игнорирах напълно заради безпределната ти наглост...


--------------------

------------------------------------------------------

Abra macabra, baby!
------------
Why is the rum gone?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Svetyl
коментар Apr 18 2007, 05:52 PM
Коментар #53


Поетично бездушен
********

Група: Приятели
Коментари: 6129
Регистриран: 8-October 03
Град: Русе / Велико Търново
Потребител N: 295Така. Сега вече ще се заям.
Теб ти пука за този 1 процент, които ще прочетат тази тема. Ами да, това са хората от форума, с които си в най-добри отношения, нормално. В този форум са регистрирани почти 2000 потребители и точно 5-6 ще обърнат сериозно внимание на темата. Другите просто не пишат, пишат правилно, или смятат за куул да се пише с грешки. Евала!
Че в България масово се пише неправилно, това е факт и точно ТИ, о самарянино, не можеш да го промениш! Нещата са далеч по-сложни.
Това за бановете си беше сарказъм, а не глупост.
Като ти се драйфа (гади, извинявай или повръща, за по книжовно) от постовете на някого, имаш няколко избора. Можеш да не ги четеш smile.gif Можеш също и да повърнеш (ми така де, щом ти се гади). Ти си избрал да си рицарят на правилното писане.

НЕ СЕ ЗАЯЖДАХ, МАМАКА МУ (упс това беше некнижовно)! Просто за пръв път от доста време наистина ми се спори!

И накрая: Абе, пич, откога наглост означава да отстояваш идеите си и да искаш от другите да отстояват своите. Това, че не споря премерено и научно като други хора, не означава, че съм нагъл, осъзнай се.
Защото, уважаеми съфорумници, този форум от място, където се спореше и беше интересно, се превърна в една добре смазана машина за постове. Няма го онзи хъс от предните години. По мое мнение! И понеже реших да го върна точно тук, съм нагъл. Ами браво smile.gif
Правил съм подобна тема, но не поучавах никого, а просто споделих болката си от многото правописни грешки, даже направо ебавки... и темата потъна. Да беше се разровил ли...
И преди да кажеш, че се сърдя за това, че ми открадна темата, че според теб това провокира агресията ми, държа да отбележа, че просто ме издразни факта, че всички тук с такива бурни овации посрещнаха нещо ненужно (вече), според мен. Просто исках да се аргументираш, ти не го направи, ама въобще.
Яд ме е, че нямам нерви да следя всички дето ти се поклониха за темата, дали допускат грешки... би ми било интересно.
И наистина финал. Я се поразровете из историята и вижте откъде води началото си ДНЕШНИЯТ ни книжовен език...


--------------------
Historia vitae magistra
Historiam nescire, hoc semper puerum esse.

Защото ние се нуждаем от последните 5000 години, за да можем да преживеем що-годе спокойно следващите сто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lodborg
коментар Apr 18 2007, 06:32 PM
Коментар #54


I, Voyager
*********

Група: Модератори
Коментари: 7649
Регистриран: 24-September 06
Град: Карлсруе, София... където и да е
Потребител N: 1587Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:52 PM) *
Правил съм подобна тема, но не поучавах никого, а просто споделих болката си от многото правописни грешки, даже направо ебавки...
Ето това се нарича лицемерие. Напривил бил тема, за да се оплаче, но в нея не поучавал никого, само споделял чуждите грешки. Сиреч, подиграваш се на хората, изливаш си мъката колко са прости те, присмиваш се зад гърба им и НЕ ПРАВИШ НИЩО по въпроса. Прости ми, аз не искам да правя каталог на чуждите грешки, не споделям имена, не споделям и "ебавки". Съвсем културно пиша правилата на граматиката ни и ги подреждам, така че да бъдат прегледни и леснодостъпни, когато някой иска да провери нещо. Ако не си забелязал и аз не поучавам абсолютно никого.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:52 PM) *
Че в България масово се пише неправилно, това е факт и точно ТИ, о самарянино, не можеш да го промениш! Нещата са далеч по-сложни.
Значи според теб е по-добре да стоя, да си мълча и да гледам докато други потъпкват родния ми/си език. В такъв случай има и по-добри определения за теб освен "нагъл". Определенията са "слабохарактерен" и "нагаждач". Нормално е да предприемеш нещо, когато състоянието на нещата не ти се нрави. Нормално е да отстояваш принципите си. Нормално е да се опиташ да представиш нагледно на съфорумниците си някои елементарни правила, защото така се почва - с малки неща. Не е нормално да се изсереш в нечия тема. Не е нормално да поощряваш пишещите грешно, "защото не е задължително да се пише правилно в интернет форум". Не мога да направя нищо голямо, това ми е пределно ясно, но дори и не съм се опитал. Нещо малко е достатъчно за мен. Ако всички мислеха като теб до никъде няма да стигнем.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:52 PM) *
НЕ СЕ ЗАЯЖДАХ, МАМАКА МУ (упс това беше некнижовно)! Просто за пръв път от доста време наистина ми се спори!
Извинявай много, би ли си запълнил свободното време някъде другаде - на мен не ми се спори. Спори се някъде, където има тема за спор. Тук няма нито тема, нито има какво да се оспорва. Изложени са граматични правила, които не може да оспориш, колкото и да се опитваш. Няма как да обориш българския правопис с умни доводи. Ако искаш да спориш, ходи в "Случайни глупости". Не искам някой да се гаври с труда ми, не искам някой да си намира развлечения в тази тема, не искам да се сипят необосновани саркастични забележки и открити нападки към мен. Не съм го заслужил и не ми е приятно. Това твоето не се нарича спор, а спам. Офтопик.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:52 PM) *
И накрая: Абе, пич, откога наглост означава да отстояваш идеите си и да искаш от другите да отстояват своите.
Ти не отстояваш идея. Ти искаш да спориш, както сам написа по-горе, и би написал всичко само за да има някой, който да ти обърне внимание. За да отстояваш позицията си, трябва да имаш такава.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:52 PM) *
Просто исках да се аргументираш, ти не го направи, ама въобще.
Покажи ми какво не съм аргументирал и ще се аргументирам веднага, имаш думата ми. Ще ме избие на бяс обаче, ако се окаже че ПАК не си прочел нещо, което вече съм написал.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:52 PM) *
Яд ме е, че нямам нерви да следя всички дето ти се поклониха за темата, дали допускат грешки... би ми било интересно.
Така, към списъка от гадните ти прояви днес да добавим и "дребнавост". Аз не следя никого, не търся грешки, не се стремя да соча с пръст.

Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 05:52 PM) *
В този форум са регистрирани почти 2000 потребители и точно 5-6 ще обърнат сериозно внимание на темата
Точно както в темата за Mors Principium Est, Threshold, Bathory и един куп други теми. Може би да затворим и тях. Може би да провеждаме референдум кои теми ще са интересни и чак тогава да ги пускаме. Може би ще е добре да затворим направо всички теми и да пишем само в "Случайни глупости".Не ме разбирай погрешно, и аз не се заяждам. Просто искам да споря... (Така ли се пише?)


--------------------

------------------------------------------------------

Abra macabra, baby!
------------
Why is the rum gone?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
parabellum
коментар Apr 18 2007, 06:49 PM
Коментар #55


wizard of 40. Oz
****

Група: Потребители
Коментари: 621
Регистриран: 8-October 05
Потребител N: 965Народе, светлият човек е прав, но явно го тресе хормона. Това е излишно, според мене... ако някой реши да става грамотен -- ще седне да чете книги, няма как друго яче да се научи туй нещо, камо ли пък в два поста с пет граматически правила, сети се. Поздравления за подема smile.gif


--------------------
no matter how far a jackass may travel, it will never return as a horse.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Beerzebub
коментар Apr 18 2007, 06:54 PM
Коментар #56


Da schlägt es links
*******

Група: Приятели
Коментари: 3756
Регистриран: 17-January 03
Град: София
Потребител N: 8Цитат(Svetyl @ Apr 18 2007, 06:52 PM) *
този форум от място, където се спореше и беше интересно, се превърна в една добре смазана машина за постове.
Целта на всеки един форум, по принцип, е да бъде колкото оже по-безпроблемен, що се отнася до постването. И, да, Metal World наистина не е това, което беше през 2003-та да кажем. Но оттогава май минаха 4 години... Аз лично се чувствам различен, поне малко. Много от старите ми писания ми се струват наивни и вече рядко имам желанието (и виждам смисъл в това) да пиша дълги постове.

Да не говорим за откровения тъпизъм:
Цитат
Просто за пръв път от доста време наистина ми се спори!
brickwall.gif

Иначе и аз не харесвам особено идеята да поучавам останалите как се пише правилно. Наистина, понякога се дразня, но определно по-големият дразнител е навикът на някои хора да поправят де що видят по-грубовата грешка. Тази тема е върхът на една засилваща се тенденция. Казах го и преди - изхвърляте се!
Толкова.


--------------------
meh.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KingSlayer
коментар Apr 18 2007, 07:50 PM
Коментар #57


Метъл
*****

Група: Потребители
Коментари: 1161
Регистриран: 25-July 06
Потребител N: 1475Цитат
И сте сигурни, че 99% от потребителите няма да подминат тая тема с насмешка?

Аз не я подминавам, но насмешката определено я има biggrin.gif

Не съм вярвал, че ще се получи такава оживена дискусия в подобна тема. Боже, в метъл форум такъв интерес към правописа smile.gif Разбирам да се желае по-грамотно писане, но да се вманиачаваме... едва ли изглежда добре отстрани, особенно когато се правят често забележки, а такива наблюдавам постоянно. Ба го, да не сме в училище. Нема се учуда един слънчев ден на някой да му хрумне свежата идея да се дават и оценки laugh.gif


--------------------
''HEAVY METAL IT'S? NOT A TREND, IT'S A WAY OF LIFE, A FIRE INSIDE US, AS ALONG WE STICK TOGETHER NO ONE CAN FUCK WITH US''
Dave Mustaine
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lodborg
коментар Apr 18 2007, 08:00 PM
Коментар #58


I, Voyager
*********

Група: Модератори
Коментари: 7649
Регистриран: 24-September 06
Град: Карлсруе, София... където и да е
Потребител N: 1587^Добре, кой се вманиачава не мога да разбера. Ето ви официалната норма за изпит по БЕЛ. Излиза, че ако не се спазват нещата, които съм разгледал в постовете си, изпитваният може да получи максимум 3.
3!
Разбирате ли какво е това? Единственото, което искаме, е съфорумците ни да пишат на ниво тройка. Не искаме отличници; не цитирам правила, които само учените знаят. Цитирам елементарни неща за ТРОЙКА, които се бъркат ПОСТОЯННО. Спестете ми насмешката си в такъв случай.

Освен това надали ще намерите по-ясно изразени правилата в който и да е било учебник. В учебниците ще се наложи да се сблъскате с термини от сорта на "морфологичен", "обстоятелствено пояснение", "непряко подчинено изречение" и "сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение". Може да го сравните с написаното от мен. Да видим кой се превзема и къде отива насмешката ви.


--------------------

------------------------------------------------------

Abra macabra, baby!
------------
Why is the rum gone?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KingSlayer
коментар Apr 18 2007, 08:04 PM
Коментар #59


Метъл
*****

Група: Потребители
Коментари: 1161
Регистриран: 25-July 06
Потребител N: 1475Спор няма. Обясняваш нещата какво си треве smile.gif
Обаче, не е ли фрапиращо, когато влезеш в един метъл форум и ти се набие ВАЖНА тема в очите "Българският правопис"
Горе-долу това имах в превид wink.gif


--------------------
''HEAVY METAL IT'S? NOT A TREND, IT'S A WAY OF LIFE, A FIRE INSIDE US, AS ALONG WE STICK TOGETHER NO ONE CAN FUCK WITH US''
Dave Mustaine
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Warrior Of Ice
коментар Apr 18 2007, 08:08 PM
Коментар #60


Balance Guardian
**********

Група: Админ
Коментари: 28150
Регистриран: 12-January 03
Град: София
Потребител N: 3Цитат(KingSlayer @ Apr 18 2007, 09:04 PM) *
Обаче, не е ли фрапиращо, когато влезеш в един метъл форум и ти се набие ВАЖНА тема в очите "Българският правопис"

Знам ли, не мисля, че е по-маловажна от съботните ни пиянски изпълнения, или от бисерите в "Что делает?"


--------------------
"Now, at last, the masks had fallen away. The strings of the puppets had become visible and the hands of the prime mover exposed. Most ironic of all was the last gift that Raziel had given me. More powerful than the sword that now held his soul, more accute even than the vision his sacrifice had accorded me - the first bitter taste of that terrible illusion: Hope."

Kain, LoK: Defiance
Go to the top of the page
 
+Quote Post

10 страници V  < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
2 потребител(и) четат тази тема (2 гости и 0 скрити)
0 Потребител(и):

 Олекотена версия Час: 20th January 2020 - 02:12 AM